Department

Vizyon

Makine Mühendisliği Bölümü’nün Vizyonu: Bilim ve teknoloji alanında özgün araştırmalar yapan, uluslararası ölçütlere uygun ve sürekli gelişimi esas alan eğitim sistemi ile ülkenin en iyi Makine Mühendislerini yetiştiren, toplumun yaşam standartlarının gelişimine ve ekonomik refahına önemli katkılar sağlayan, sürekli gelişen ve örnek gösterilen bir Makine Mühendisliği Bölümü olmaktır.

Misyon

Makine Mühendisliği Bölümü’nün Misyonu: Uluslar arası düzeyde bilimsel ve teknolojik gelişim için bilgi üretmeyi, uygulamayı ve yaymayı, Mühendislik bilgilerini toplumun gereksinimleri doğrultusunda kullanabilecek, günümüz ve geleceğin teknolojilerinin gelişimine yardımcı olabilecek, ekip çalışması yapabilecek ve iletişim kurabilecek, çalışmalarının sonuçlarının sosyal ve etik açıdan topluma yararlı olmasını hedefleyecek, ulusal değerlere saygılı mühendisler yetiştirmeyi, Üretim ve hizmet kuruluşları ile ortak projeler yürüterek, bu kuruluşların teknolojilerini geliştirmelerine yardımcı olmayı, görev edinmiştir.

Programa İlişkin Genel Bilgiler

Makine Mühendisliği Bölümü 1976 yılında kurulmuştur. 1976-1977 öğretim yılında lisans, 1982-1983 yılında ise yüksek lisans ve doktora düzeyinde öğretim vermeye başlamıştır. 1992 yılından itibaren de lisans programında I. Öğretimin yanı sıra II. Öğretimde de öğretim vermek üzere öğrenci almaya başlamıştır. Makine Mühendisliği Bölümü halen lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında öğretim vermektedir. Bölümde toplam öğrenci sayısı 1061olup, bölüm öğretim üyelerinin danışmanlığında 110 yüksek lisans, 41 doktora öğrencisi öğrenim görmektedir. I. örgün öğretimde isteğe bağlı İngilizce hazırlık programı uygulanmaktadır. Bölümün toplam 53 akademik ve 2 idari personel görev yapmaktadır. Geniş ve zengin akademik kadroya sahip olan bölümün akademik personelin dağılımı Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1. Makine Mühendisliği Bölümü Akademik Personel Dağılımı

Akademik Kadro Unvanı Kadro Sayısı(2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı itibariyle)
Profesör Doktor 18
Doçent Doktor 5
Yardımcı Doçent Doktor 7
Öğretim Görevlisi 6
Araştırma Görevlisi Doktor 6
Araştırma Görevlisi 11

 

Makine Mühendisliği Bölümü’nün 5 ana bilim dalı vardır:

(1) Konstrüksiyon ve İmalat,

(2) Termodinamik,

(3) Enerji,

(4) Makine Teorisi ve Dinamiği,

(5) Mekanik.

Bölüm, öğrencileri endüstrinin beklentilerini karşılayacak ve makine mühendisliği alanındaki yeni teknolojik gelişmeleri takip edip uygulayacak biçimde yetiştirmeye özellikle önem vermektedir.

Makine Mühendisliği Bölümü otomotiv ve tekstil sektörünün önemli merkezlerinden birisi olan Bursa ilinin konumu gereği, sanayi ile iç içedir. Bölüm öğretim üyeleri tarafından özellikle Bursa ilinde yer alan otomotiv, tekstil ve makine sektöründeki firmalarla çeşitli projeler (BAP, TÜBİTAK ve SAN-TEZ vb.) ve danışmanlık hizmetleri yürütülmektedir.

Makine Mühendisliği Bölümü’nde çağın gerektirdiği mühendislik eğitimini sağlayacak biçimde temel bilimler, mühendislik bilimleri, mühendislik tasarımı içeren bir lisans eğitim programı yürütülmektedir. İstenilen yöndeki sürekli program gelişimini sağlamak ve toplanılan verilerin değerlendirilmesindeki değişim sürecini geliştirmek amacı ile paydaşlara ulaşılarak belirleme/değerlendirme süreçleri başlatılmıştır.

Makine Mühendisliği Bölümü’nde yer alan fakülte üyeleri eğitimde sürekli gelişim sürecini desteklemek amacı ile 2000 yılından beri üniversitedeki uluslararası akreditasyon sisteminin savunucuları olmuşlardır. 2004-2006 yılları arasında ABET tarafından “Tam Denklik” elde edilmesi amacı ile yoğun bir şekilde çalışmalarda bulunulmuştur. Özellikle ders plan ve içeriklerinde önemli iyileştirmeler gerçekleştirilmiştir. Başvuru sürecinde yaşanan maddi sıkıntılar nedeniyle başvuru gerçekleştirilememiştir. Ancak o dönemde gerçekleştirilen iyileştirmeler ve kazanılan kalite anlayışı halen devam ettirilmektedir. Bu öz değerlendirme raporu özellikle geçmişten beri sürdürülen gelişim çabalarının bir sonucudur.

Makine Mühendisliği Programı: Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü lisans programını başarı ile bitiren öğrencilere “Makine Mühendisliği Lisans” derecesi verildiğini belirten üzerinde üniversite, fakülte ve bölümün de adı yazılı olan bir diploma verilir.

Müfredat öğrencileri profesyonel meslek hayatına mühendislik bilimlerinde gelişmiş biçimde hazırlanmalarını temel alacak biçimde tasarlanmıştır. Eğitim programı,  makine mühendisliği alanında bireysel girişim, yaratıcılık, yetenek, liderlik ve gelişime açıklık, yeni teknolojileri takip etme ve uyum sağlama gibi özellikleri geliştirmeye yöneliktir. Isı ve Akışkanlar Bilimi, Enerji Sistemleri, Uygulamalı Mekanik, Tasarım ve Üretim, Makine Teorisi ve Kontrol Sistemleri gibi konuları içeren temel ve uzmanlaşma dersleri sunulmaktadır. Dersler öğretim elemanları eşliğinde, bilgisayar kullanımı ve çeşitli laboratuvarlarda yapılan deneyler ile desteklenmektedir.

Makine Mühendisliği Çift Ana Dal Lisans Programı: Uludağ Üniversitesinin politikası ve yönetmelikleri doğrultusunda öğrencilerin çift ana dal programından yararlanmalarına izin verilmektedir. Amaç başarılı öğrencilerin başka bir lisans programından da derece almalarını sağlamaktır. Çift ana dal programı diğer bölüm müfredatına göre okutulan bütün dersleri kapsamaktadır. Makine Mühendisliği Bölümü dışındaki başka bölümlerden ders alan öğrencilerin aldıkları derslerin denklikleri bölümde yer alan fakülte üyesi Çift Ana Dal Programı Koordinatörü aracılığı ile değerlendirilir. Programa olan talep artırmak için öğrenciler bilgilendirilip özendirilmektedir. Çift ana dal lisans programını başarıyla tamamlayan öğrencilere “Makine Mühendisliği Lisans” derecesi verildiğini belirten üzerinde üniversite, fakülte ve bölümün de adı yazılı olan bir diploma verilir.

Makine Mühendisliği Yan Alan Lisans Programı: Uludağ Üniversitesinin politikası ve yönetmelikleri doğrultusunda lisans öğretiminde başarılı öğrencilerin ilgi duydukları bir alanda bilgilenmelerini sağlamak amacıyla yan alan programı uygulanmaktadır. Yan alan lisans programını başarıyla tamamlayan öğrencilere Yan Alan Lisans Sertifikası verilmektedir.

Makine Mühendisliği Lisansüstü Programları: Makine Mühendisliği Lisans programına ek olarak, bölüm yüksek mühendis ve doktora unvanı alınabilen lisansüstü eğitim de vermektedir. Bölümün vermiş olduğu lisansüstü eğitim programlarına olan talep her geçen yıl artmaktadır.

Program Eğitim Amaçları

Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinin fakültemizin ana sayfasında yayınlanan vizyon ve misyonuna uygun olarak birlikte Bölüm Akademik Kurulunda görüşerek oluşturduğu eğitim amaçları doğrultusunda bölümümüz lisans programı mezunları,

  • (EA1) Üretim, tasarım ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinde bulunan kuruluşların rekabet koşullarına olumlu katkılarda bulunabilirler.
  • (EA2) Mekanik ve ısıl süreç, bileşen ve sistemleri tasarlayabilir ve bunlar arasında gerekli bütünleşmeyi sağlayabilirler.
  • (EA3) Sanayi ve araştırma kuruluşlarında ve/veya akademik kurumlarda başarılı bir kariyer sahibi olur ve mesleki açıdan sürekli gelişme gösterebilirler.

(EA4) Mühendislik bilgilerini toplumun gereksinimleri doğrultusunda kullanabilecek, günümüz ve geleceğin teknolojilerinin gelişimine yardımcı olabilecek, ekip çalışması yapabilecek ve iletişim kurabilecek, çalışmalarının sonuçlarının sosyal ve etik açıdan topluma yararlı olmasını sağlayabileceklerdir.

Program Çıktıları

Makine Mühendisliği Bölümü lisans programının eğitim çıktıları aşağıdaki gibidir:

a.    Matematik, temel bilim ve mühendislik bilgilerini kullanma becerisi kazandırmıştır.

b.    Mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi kazandırmıştır.

c.    Belirli ihtiyaçlara yönelik sistem, parça veya süreci tamamen veya kısmen tasarlama becerisi kazandırmıştır.

d.    Modern mühendislik tekniği ve araçları ile bilişim teknolojilerini izleme ve etkin bir şekilde kullanma becerisi kazandırmıştır.

e.    Deney tasarlayıp yürütebilme, istenilen sonuca ulaşmak için verileri analiz etme ve yorumlama becerisi kazandırmıştır.

f.     Mühendislik çözümlerinin iktisadi ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazandırmıştır.

g.    Bireysel ve takım çalışması yürütme becerisi kazandırmıştır.

h.    Sözlü ve/veya yazılı iletişim kurma becerilerinde katkı sağlamıştır.

i.     Yabancı bir dilde iletişim kurma açısından katkı sağlamıştır.

j.     Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini algılamada yardımcı olmuş ve bu konudaki yeteneklerin gelişmesinde katkı sağlamıştır.

k.    Mesleki sorumluluk ve etik bilinç kazandırmıştır.

l.     Yönetsel becerilerde (liderlik, organizasyon, zaman ve risk yönetimi, kalite bilinci, verimlilik vb.) katkı sağlamıştır.

m.   Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık sağlamıştır.

n.    Mühendisliğin küresel, çevresel ve toplumsal etkilerini algılamada yardımcı olacak kültürü oluşturarak katkı sağlamıştır.